مطالب آموزنده

درباره کتابچه های رهایی برای همیشه
تبریک می گویم که تصمیم گرفتیدسیگار را ترک کنید! شما یکی از مهمترین گا مهایی را که فرد می تواند درراه سلامتی خود بردارد، با موفقیت برداشته اید. شمار کمی از کسانی که میکوشند سیگار را ترک کنند، موفق می
شوند برای همیشه سیگار را کنار بگذارند.هدف کتابچه رهایی برای همیشه کمک به افرادی است که قصد دارند سیگار رابرای همیشه ترک کنند. Continue reading

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: راضیه
نام خانوادگی: خوشحال
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
rkhoshhal@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات