پژوهش حاضر بررسی نقش سبک دلبستگی در گرایش به مصرف مواد با توجه به نقش میانجی حس انسجام در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد بود.  مطالعه حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل ­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بود که تعداد ۴۰۰ نفر (۳۱۱ دانشجوی مرد و ۸۹ دانشجوی زن) به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی برگزیده شدند.

چکیده:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سبک دلبستگی در گرایش به مصرف مواد با توجه به نقش میانجی حس انسجام در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد بود. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل ­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بود که تعداد ۴۰۰ نفر (۳۱۱ دانشجوی مرد و ۸۹ دانشجوی زن) به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی برگزیده شدند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از: پرسش­ نامه ­های گرایش به اعتیاد (میرحسامی، ۱۳۸۸)، سبک ­های دلبستگی (هازن و شیور، ۱۹۸۷) و حس انسجام (آنتونوسکی، ۱۹۸۷). یافته­ ها: نتایج نشان داد سبک دلبستگی و گرایش به مصرف مواد رابطه مستقیم دارند (۰/۰۵ p <). همچنین سبک دلبستگی و گرایش به مصرف مواد از طریق حس انسجام تاثیرات غیر مستقیم بر گرایش به مصرف مواد دارد (۰/۰۵ p <). نتیجه گیری: لازمه کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر، تغییر سبک­ های دلبستگی ناایمن و اجتنابی به سمت ایمن و بهبود عزت نفس در افراد می­ باشد. سبک­ های دلبستگی، کیفیت روابط اجتماعی و در ادامه عزت نفس را تحت تاثیر قرار می ­دهد. ارتقای حس انسجام منجر به حس قوی در فهم رویدادها می ­شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 7 =

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: راضیه
نام خانوادگی: خوشحال
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
rkhoshhal@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات